Koalice pro společné dobro

Vize

Koalice pro společné dobro byla založena ve Varšavě (Polsko) v roce 2021 s cílem podpořit rozvoj v oblasti prosperity, osobní a národní svobody v Evropě, která je řízena suverénními státy v dobře strukturovaném právním a politickém prostředí věnovaném křesťanské kultuře a dědictví, které dalo vzniknout evropské civilizaci.

SPRAVEDLNOST

SPRAVEDLNOST

FILOZOFIE

FILOZOFIE

SPOLEČENSTVÍ

SPOLEČENSTVÍ

Poslání

Jsme první evropská síť nevládních organizací a think-tanků zaměřených na ochranu důstojnosti a nezcizitelných práv, která nesmí být relativizována a chrání společnosti a jednotlivce před totalitními ideologiemi.

Důrazně prosazujeme skutečnou svobodu – svobodu projevu, svobodu svědomí, svobodu vyjadřovat naši národní a náboženskou identitu na národní a mezinárodní scéně a povinnosti, které s ní souvisejí.

Naším cílem je sjednotit vůdce občanské společnosti a akademické pracovníky, aby chránili a podporovali myšlenku společného dobra a nezcizitelných práv v celé Evropě. V době krize západní civilizace jsme odhodláni bránit základní kameny, na nichž je postavena – počínaje místními komunitami, přes národní instituce a podpůrnou funkci mezinárodního práva a společenství.

Věříme, že lidská práva mají kořeny v přirozeném zákoně. Jsme proti tomu, abychom jim vzali jejich skutečný význam a použili je proti lidem nebo jako nástroj politické moci k podrobení si suverénních evropských států. Zásadně nesouhlasíme s používáním národních a mezinárodních institucí jako nástrojů k potlačení evropských společností a prosazování ideologií.

Společně usilujeme o to, aby se Evropa stala prostorem svobody a obnovy skutečné občanské společnosti, a to podporou respektu k národním identitám, které představují základní politickou a ústavní strukturu států.

Strategie

Naše mezinárodní koalice vznikla za účelem sjednocení organizací občanské společnosti a akademických pracovníků při ochraně a podpoře společného dobra a nezcizitelných práv a přirozených závazků v celé Evropě a ve světě. Jsme otevřeni všem, kteří sdílejí naše hodnoty a chtějí je prosazovat na národní i mezinárodní úrovni.

Naše hlavní cíle jsou zejména:

 • Integrace a konsolidace obdobných organizací, vůdců občanské společnosti, akademiků;
 • Zvýšení viditelnosti a účasti konzervativních organizací v evropských médiích a rozhodovacím procesu;
 • Ochrana křesťanských hodnot a dědictví, na nichž je založena naše civilizace;
 • Ochrana lidské důstojnosti a nezcizitelných práv na národní a mezinárodní úrovni, zejména práva na život ve všech fázích vývoje, svobody projevu, svobody svědomí, svobody náboženského vyznání, práv rodičů a práv dětí;
 • Ochrana instituce manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy a ochrana práv rodiny;
 • Boj proti jakékoli formě diskriminace rodiny nebo mateřství a otcovství;
 • Podpora a ochrana základních pravidel proporcionality, subsidiarity a svrchovanosti států, které podporují veřejnou a akademickou debatu;
 • Vzdělávání právníků a profesionálů v oblasti mezinárodních záležitostí, bioetiky, sociologie v oblasti nezcizitelných lidských práv, právního státu a křesťanského dědictví.

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím:

 • Organizace společných konferencí, seminářů a jiných veřejných akcí za účelem prosazování hodnot, za nimiž stojíme, a upevňování podobně smýšlejících jednotlivců;
 • Přijmutí společné komunikační strategie a podporování společných hodnot v médiích.
 • Společné iniciativy k prosazování pozitivních řešení na mezinárodní úrovni nebo proti ideologickým a radikálním návrhům zákonů nebo politik;
 • Vydávání společných publikací a zpráv, které mohou být v budoucnu důležitým referenčním bodem pro politiky a osoby s rozhodovací pravomocí;
 • Účasti na všech postupech podávání zpráv a veřejných konzultacích zahájených mezinárodními institucemi;
 • Zavedení společného stručného programu amicus curiae pro mezinárodní soudní systém;
 • Informování a vzdělávání široké veřejnosti o zásadních otázkách, které se jich dotýkají, a zásadních volbách, které je třeba přijmout.

Jak víme, spojeni stojíme, rozděleni padáme. Proto zakládáme tuto Koalici.

Organizace

Maďarsko 🇭🇺
Polsko 🇵🇱
Slovensko 🇸🇰
Česká republika 🇨🇿
Itálie 🇮🇹

Press room

Alliance for the Common Good – The Center for Fundamental Rights Announces a New European Cooperation

2021.10.21.

Sovereignist and conservative organizations have created the Alliance for the Common Good headquartered in Warsaw and Budapest. The members of the Alliance signed the founding document today in the Hungarian capital. At a press conference, the founding Hungarian and Polish institutes were accompanied by the Italian, Czech and Slovakian partners who joined the Alliance. Karolina Pawłowska, one of the leaders of the Polish Ordo Iuris legal institute and the President of the new organization, as well as Miklós Szánthó, the director of the Center for Fundamental Rights and the Vice President of the Alliance made remarks at the event.

Přečtěte si více
Vyhledávání
Tag cloud