Aliancia pre spoločné dobro

Vízia

Aliancia pre spoločné dobro je založená vo Varšave, v Poľsku, v roku 2021, aby napomáhala rozvoju v oblasti prosperity, individuálnej a národnej slobody v Európe, riadenej suverénnymi štátmi v dobre usporiadanom právnom a politickom prostredí, ktoré je zamerané na kresťanskú kultúru a dedičstvo, ktoré zrodilo európsku civilizáciu.

SPRAVODLIVOSŤ

SPRAVODLIVOSŤ

FILOZOFIA

FILOZOFIA

SPOLOČENSTVO

SPOLOČENSTVO

Misia

Sme prvou európskou sieťou mimovládnych organizácií a think-tankov zameraných na ochranu dôstojnosti a neodňateľných práv, ktoré nesmú byť relativizované ani rozriedené, a ktoré ochraňujú a bránia spoločnosti a jednotlivcov pred totalitnými ideológiami.

Dôrazne sa zasadzujeme za skutočnú slobodu – slobodu slova, slobodu svedomia, slobodu vyjadrovať svoju národnú a náboženskú identitu na národnej i medzinárodnej scéne, ako aj povinností, ktoré s tým súvisia.

Našim cieľom je zjednotiť lídrov občianskej spoločnosti a akademikov, aby chránili a podporovali myšlienku spoločného dobra a neodňateľných práv naprieč Európou. V čase krízy západnej civilizácie sme odhodlaní brániť základy, na ktorých je postavená – počnúc miestnymi komunitami, cez národné inštitúcie a subsidiárnu úlohu medzinárodného práva a spoločenstva.

Sme presvedčení, že ľudské práva vychádzajú z prirodzeného zákona. Odmietame, aby im bol zobratý ich skutočný význam, a aby boli používané proti ľuďom, alebo ako prostriedok politickej moci na podmanenie suverénnych štátov Európy. Sme rozhodne proti tomu, aby sa národné a medzinárodné inštitúcie používali ako nástroje na potláčanie európskych spoločností a vnucovanie ideológií.

Spoločne sa usilujeme vytvoriť z Európy priestor slobody a obnovy skutočnej občianskej spoločnosti, a to podporovaním rešpektu k národným identitám, ktoré sú späté so základným usporiadaním štátov, tak politickým ako aj ústavným.

Stratégia

Naša medzinárodná aliancia je založená s cieľom zjednotiť organizácie občianskej spoločnosti a akademikov v ochrane a podpore spoločného dobra a neodňateľných práv a prirodzených záväzkov v celej Európe a vo svete. Sme otvorení tým, ktorí zdieľajú naše hodnoty a chcú ich obhajovať na národnej i medzinárodnej úrovni.

Naše hlavné ciele sú najmä:

 • spojenie a posilnenie rovnako zmýšľajúcich organizácií, predstaviteľov občianskej spoločnosti a akademikov,
 • zviditeľnenie a posilnenie účasti konzervatívnych organizácií v európskych médiách a v rozhodovacom procese,
 • ochrana kresťanských hodnôt a dedičstva, na ktorých je založená naša civilizácia,
 • obrana ľudskej dôstojnosti a neodňateľných práv na národnej a medzinárodnej úrovni, zvlášť práva na život vo všetkých štádiách vývoja, slobody vyjadrovania, slobody svedomia, náboženskej slobody, rodičovských práv a práv detí,
 • ochrana inštitúcie manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy a ochrana práv rodiny,
 • boj proti akejkoľvek forme diskriminácie rodiny, alebo diskriminácie založenej na materstve a otcovstve,
 • podpora a ochrana základných zásad proporcionality, subsidiarity a zvrchovanosti štátov, ktoré napomáhajú skutočnej verejnej a akademickej diskusii,
 • vzdelávanie právnikov a odborníkov na medzinárodné vzťahy, bioetiku a sociológiu v oblastiach základných ľudských práv, právneho štátu a kresťanského dedičstva.

Tieto ciele budú dosahované najmä:

 • organizovaním spoločných konferencií, seminárov a iných verejných podujatí s cieľom podporiť hodnoty, ktoré vyznávame a zjednotiť ľudí rovnakého zmýšľania,
 • prijatím spoločných komunikačných stratégií a podporou spoločných hodnôt v médiách,
 • spoločnými iniciatívami na podporu pozitívnych riešení na medzinárodnej úrovni, alebo na potlačenie ideologických a radikálnych návrhov zákonov a politík,
 • vydávaním spoločných publikácií a správ, ktoré môžu byť v budúcnosti dôležitým referenčným bodom pre politikov a pre ľudí s rozhodovacími právomocami,
 • účasťou na všetkých oznamovacích procedúrach a verejných konzultáciách spustených medzinárodnými inštitúciami,
 • vytvorením programu spoločných podporných stanovísk (amicus curiae) v konaniach pred medzinárodnými súdmi,
 • informovaním a vzdelávaním verejnosti o dôležitých témach, ktoré sa ich dotýkajú a o kľúčových rozhodnutiach, ktoré je potrebné urobiť.

Alianciu preto zakladáme s vedomím: zjednotení stojíme, rozdelení padáme.

Organizácie

Maďarsko 🇭🇺
Poľsko 🇵🇱
Slovensko 🇸🇰
Česká republika 🇸🇰
Taliansko 🇮🇹

Press room

Alliance for the Common Good – The Center for Fundamental Rights Announces a New European Cooperation

2021.10.21.

Sovereignist and conservative organizations have created the Alliance for the Common Good headquartered in Warsaw and Budapest. The members of the Alliance signed the founding document today in the Hungarian capital. At a press conference, the founding Hungarian and Polish institutes were accompanied by the Italian, Czech and Slovakian partners who joined the Alliance. Karolina Pawłowska, one of the leaders of the Polish Ordo Iuris legal institute and the President of the new organization, as well as Miklós Szánthó, the director of the Center for Fundamental Rights and the Vice President of the Alliance made remarks at the event.

Čítaj viac
Vyhľadávanie
Tag cloud