Sojusz na Rzecz Dobra Wspólnego

Wizja

Sojusz na Rzecz Dobra Wspólnego powstał w 2021 roku, w Warszawie. Jego celem jest działanie na rzecz rozwoju dobrobytu oraz wspierania indywidualnej i narodowej wolności w Europie, rządzonej przez suwerenne państwa oddane kulturze i dziedzictwu chrześcijańskiemu, które leży u podstaw całej europejskiej cywilizacji.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWIEDLIWOŚĆ

FILOZOFIA

FILOZOFIA

SPOŁECZNOŚĆ

SPOŁECZNOŚĆ

Misja

Jesteśmy pierwszą europejską siecią organizacji pozarządowych i think-tanków zajmujących się ochroną godności ludzkiej oraz niezbywalnych praw przysługujących każdemu człowiekowi. Nasza koalicja ma na celu zabezpieczenie obywateli i całych społeczeństw przed totalitarnymi ideologiami. Nie możemy pozwolić na relatywizowanie i ideologizację praw człowieka.

Opowiadamy się za prawdziwą wolnością – wolnością wypowiedzi, wolnością sumienia oraz wolnością do wyrażania naszej narodowej i religijnej tożsamości zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej i mamy świadomość wynikających z tej wolności obowiązków.

Naszym celem jest zjednoczenie liderów społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich w celu ochrony i promowania idei wspólnego dobra i niezbywalnych praw w całej Europie. W dobie kryzysu cywilizacji zachodniej, jesteśmy zaangażowani w obronę fundamentów, na których została ona zbudowana – począwszy od społeczności lokalnych, poprzez instytucje państw narodowych, aż po pomocniczą rolę prawa i społeczności międzynarodowej.

Wierzymy, że prawa człowieka są zakorzenione w prawie naturalnym. Sprzeciwiamy się odbieraniu im ich prawdziwego znaczenia i wykorzystywaniu praw człowieka przeciwko człowiekowi oraz używaniu ich jako instrumentu do podporządkowywania sobie suwerennych państw Europy. Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu instytucji narodowych i międzynarodowych jako narzędzi do wywierania presji na społeczeństwa europejskie i narzucania im ideologii.

Wspólnie dążymy do uczynienia Europy przestrzenią wolności i odnowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie szacunku dla tożsamości i suwerenności państw narodowych wpisanych w ich podstawowe struktury zarówno polityczne, jak i konstytucyjne.

Strategia

Nasz międzynarodowy sojusz został utworzony w celu zjednoczenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich w ochronie i promocji Dobra Wspólnego oraz niezbywalnych praw i naturalnych obowiązków w całej Europie i na świecie. Jesteśmy otwarci na każdego, kto podziela nasze wartości i chce działać na ich rzecz na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Nasze główne cele to w przede wszystkim:

 • Integracja i konsolidacja organizacji społecznych, liderów społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich;
 • Zwiększenie udziału organizacji konserwatywnych w europejskiej debacie publicznej i procesach decyzyjnych na forum Unii Europejskiej;
 • Ochrona wartości i dziedzictwa chrześcijańskiego, na którym opiera się cywilizacja europejska;
 • Obrona godności ludzkiej i niezbywalnych praw na poziomie krajowym i międzynarodowym, w szczególności prawa do życia na wszystkich etapach rozwoju, wolności słowa, wolności sumienia, wolności wyznania, praw rodzicielskich i praw dziecka;
 • Ochrona instytucji małżeństwa jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety oraz ochrona praw rodziny;
 • Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji rodzin oraz dyskryminacji ze względu na macierzyństwo lub ojcostwo;
 • Promowanie i ochrona podstawowych zasad proporcjonalności i subsydiarności działań organizacji międzynarodowych oraz wzmacnianie suwerenności państw narodowych;
 • Kształcenie prawników i profesjonalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, bioetyki, socjologii w poszanowaniu niezbywalnych praw człowieka, praworządności i dziedzictwa chrześcijańskiego.

Cele te będą osiągane m.in. poprzez:

 • Organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i innych wydarzeń publicznych promujących wartości, za którymi się opowiadamy i konsolidujących osoby o zbliżonym systemie wartości;
 • Przyjmowanie wspólnych strategii komunikacyjnych i promowanie wspólnych wartości w mediach;
 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz pozytywnych rozwiązań na poziomie międzynarodowym i przeciwstawianie się ideologicznym propozycjom radykalnych przepisów lub polityk;
 • Wydawanie wspólnych publikacji i raportów, które mogą być w przyszłości ważnym punktem odniesienia dla polityków i decydentów;
 • Uczestniczenie we wszystkich procedurach sprawozdawczych i konsultacjach publicznych inicjowanych przez instytucje międzynarodowe;
 • Stworzenie wspólnego programu amicus curiae brief dla międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości;
 • Informowanie i edukowanie opinii publicznej na temat istotnych kwestii, które mają realny wpływ na życie obywateli i kluczowych decyzji decydentów;

Ustanawiamy Sojusz, ponieważ: United we stand, divided we fall.

Organizacje

Węgry 🇭🇺
Polska 🇵🇱
Słowacja 🇨🇿
Republika Czeska 🇨🇿
Włochy 🇮🇹

Press room

Alliance for the Common Good – The Center for Fundamental Rights Announces a New European Cooperation

2021.10.21.

Sovereignist and conservative organizations have created the Alliance for the Common Good headquartered in Warsaw and Budapest. The members of the Alliance signed the founding document today in the Hungarian capital. At a press conference, the founding Hungarian and Polish institutes were accompanied by the Italian, Czech and Slovakian partners who joined the Alliance. Karolina Pawłowska, one of the leaders of the Polish Ordo Iuris legal institute and the President of the new organization, as well as Miklós Szánthó, the director of the Center for Fundamental Rights and the Vice President of the Alliance made remarks at the event.

Czytaj więcej
Szukaj
Chmura tagów